OVZH雲服務商最新6月勁爆活動,活動有限抓緊!-OVZH.COM Cloud ,企业服务- 稳定的VPS | SSD VPS | 全管理型VPS

     OVZH-VDS-CN2-GIA-A

 • IPV4 1
 • CPU 1個物理核心
 • 內存 768MB
 • 突發內存 128MB
 • SSD硬盤 10GB
 • 列陣 RAID10
 • 系統 Linux
 • 線路 CN2-BGP高防
 • 帶寬 200Mbps
 • 寬帶流量 500GB
 • DDOS防禦 60GB
 • 價格:43元/季度(折後)
 • 優惠碼:OVZH-A-VDS-SERVERS
 • 購買:立即購買
   OVZH-VDS-CN2-GIA-B

 • IPV4 1
 • CPU 1個物理核心
 • 內存 1332MB
 • 突發內存 256MB
 • SSD硬盤 20GB
 • 列陣 RAID10
 • 系統 Linux
 • 線路 CN2-BGP高防
 • 帶寬 400Mbps
 • 寬帶流量 1TB
 • DDOS防禦 60GB
 • 價格:25元/月(折後)
 • 優惠碼:OVZH-B-VDS-SERVERS
 • 購買:立即購買
       OVZH-VDS-CN2-GIA-C

 • IPV4 1
 • CPU 1個物理核心
 • 內存 2048MB
 • 突發內存 368MB
 • SSD硬盤 30GB
 • 列陣 RAID10
 • 系統 Linux
 • 線路 CN2-BGP高防
 • 帶寬 500Mbps
 • 寬帶流量 1.5TB
 • DDOS防禦 60GB
 • 價格:36元/月(折後)
 • 優惠碼:OVZH-B-VDS-SERVERS
 • 購買:立即購買
     OVZH-VDS-CN2-GIA-D

 • IPV4 1
 • CPU 2個物理核心
 • 內存 3072MB
 • 突發內存 368MB
 • SSD硬盤 40GB
 • 列陣 RAID10
 • 系統 Linux
 • 線路 CN2-BGP高防
 • 帶寬 600Mbps
 • 寬帶流量 2TB
 • DDOS防禦 60GB
 • 價格:45元/月(折後)
 • 優惠碼:OVZH-D-VDS-SERVERS
 • 購買:立即購買
   OVZH-VDS-CN2-GIA-E

 • IPV4 1
 • CPU 2個物理核心
 • 內存 4096MB
 • 突發內存 512MB
 • SSD硬盤 50GB
 • 列陣 RAID10
 • 系統 Linux
 • 線路 CN2-BGP高防
 • 帶寬 1000Mbps
 • DDOS防禦 60GB
 • 寬帶流量 3TB
 • 價格:52元/月(折後)
 • 優惠碼:OVZH-E-VDS-SERVERS
 • 購買:立即購買
       OVZH-VDS-CN2-GIA-F

 • IPV4 1
 • CPU 3個物理核心
 • 內存 5120MB
 • 突發內存 512MB
 • SSD硬盤 60GB
 • 列陣 RAID10
 • 系統 Linux
 • 線路 CN2-BGP高防
 • 帶寬 1000Mbps
 • DDOS防禦 60GB
 • 寬帶流量 4TB
 • 價格:61元/月(折後)
 • 優惠碼:OVZH-F-VDS-SERVERS
 • 購買:立即購買